fbpx

Gegevens met betrekking tot onze dienstverlening

Ons kantoor is gerechtigd volgende verzekeringsdistributie diensten te verstrekken:

De werkzaamheden die bestaan in het adviseren over, het voorstellen van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan, in het bijzonder in het geval van een schadegeval.

De volgende takken zijn toegelaten:

1: Ongevallen;
2: Ziekte;
3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
4: Casco rollend spoorwegmaterieel;
5: Luchtvaartuigcasco;
6: Casco zee- en binnenschepen;
7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
8: Brand en natuurevenementen;
9: Andere schade aan goederen;
10: BA motorrijtuigen;
11: BA luchtvaartuigen;
12: BA zee- en binnenschepen;
13: Algemene BA;
14: Krediet;
15: Borgtocht;
16: Diverse geldelijke verliezen;
17: Rechtsbijstand;
18: Hulpverlening;
21: Levensverzekeringen – niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
26: Kapitalisatieverrichtingen;
27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

 

De regelgeving betreffende verzekeringsdistributie is van toepassing op ons kantoor

Hierdoor moeten alle verstrekkers van verzekeringscontracten, zich op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van hun cliënten en deze laatsten voorzien met informatie die correct, duidelijk en niet misleidend is. Overeenkomstig deze gedragsregels voert ons kantoor een beleid met betrekking tot het voorkomen en beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsdistributie. U vindt hierover meer informatie op onze website (u vindt het adres hieronder vermeld).

Volgende stappen

Om u advies te kunnen geven, stellen we een klantenfiche op en gaan we na wat uw verlangens en behoeften zijn. Indien dit advies een verzekering met een beleggingscomponent betreft, gaan we naast uw verlangens en behoeften ook na hoe het is gesteld met uw kennis en ervaring op het vlak van verzekeringen met een beleggingscomponent. Ook gaan we na wat uw financiële situatie is, met inbegrip van uw vermogen om verliezen te dragen, uw beleggingsdoelstellingen en uw risicotolerantie, om ons in staat te stellen u de verzekeringen met een beleggingscomponent te kunnen aanbevelen, die voor u geschikt zijn en die stroken met uw financiële situatie en beleggingsdoelstellingen. Daarvoor zal u de vragen in de klantenfiche met betrekking tot het financieel overzicht dienen te beantwoorden en te ondertekenen.


Beleid met betrekking tot belangenconflicten

Ons kantoor voert een beleid met betrekking tot het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een cliënt of (ii) tussen meerdere cliënten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.

Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de cliënt worden geschaad. Het gaat concreet om de situaties waarbij:

 • winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • ons kantoor een financiële drijfveer heeft om bepaalde cliënten te laten voorgaan of anders te behandelen;
 • hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • ons kantoor van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling eigen aan ons kantoor met betrekking tot onze nevenactiviteit als bankagent een vergoeding ontvangt

Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

 • een gepaste interne organisatie die toeziet op een efficiënt belangenconflictenbeleid;
 • een consequente toepassing van de behoefte- en geschiktheidsbeoordeling voor elke cliënt;
 • een aangepast verloningsbeleid voor de met ons kantoor verbonden personen;
 • een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de gedragsregels;
 • een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;
 • een beleid inzake het ontvangen van voordelen in natura en geschenken;
 • een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wanneer er onvoldoende garanties zouden zijn dat ons belangenconflictenbeleid voldoende effectief is, zal u transparantie gegeven worden omtrent het (mogelijk) belangenconflict opdat u een geïnformeerde beslissing kan nemen.

U heeft het recht een kopie op te vragen van het volledige belangenconflictenbeleid.

Vergoedingen

Ons kantoor neemt bij het verstrekken van verzekeringsdistributiediensten de gedragsregels in acht. Wij zorgen ervoor dat de manier waarop wij worden vergoed of de manier waarop wij derden vergoeden geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant en aan de plicht van de verzekeringsdistributeur om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van zijn klanten.

Ons kantoor ontvangt de volgende vergoedingen:

☐   Provisie, betaald door de klant:

☐   Bedrag: /

☒   Commissies, betaald door de verzekeringsondernemingen

☒   Beheercommissies;

☒   Volumecommissies;

☐   Andere: /

☐   Andere types vergoedingen: /

Ons kantoor betaalt:

☐   wel commissies aan de personen die cliënteel aanbrengen;

☐   De commissie bedraagt ....... %

☒   geen commissies aan de personen die cliënteel aanbrengen

Duurzaamheidsbeleid

Gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico’s
Wij integreren de duurzaamheidsrisico’s in ons advies inzake verzekeringen met beleggingscomponent. De duurzaamheidsrisico’s zijn alle gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch (E), sociaal (S) of governancegebied (G) die, indien ze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kunnen veroorzaken.

Wij houden rekening met deze duurzaamheidsrisico’s in die zin dat wij de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant bevragen, de informatie van de verzekeringsmaatschappij in dat verband ter beschikking stellen van de klant alsook nakijken of het voorgestelde verzekeringsproduct beantwoordt aan de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant.

In ons vergoedingsbeleid wordt geen vergoeding toegekend die een belangrijk negatief effect heeft op duurzaamheidsrisico’s.


Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsadvies op duurzaamheidsfactoren

We houden in ons advies betreffende verzekeringen met beleggingscomponent geen rekening met de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. De reden hiervoor is dat de regelgeving op het vlak van duurzaamheid nog in volle ontwikkeling is en we deze analyse niet zelf kunnen uitvoeren, tenzij u uw voorkeur terzake kenbaar heeft gemaakt. In dat geval houden we rekening met uw duurzaamheidsvoorkeuren bij het geven van advies inzake verzekeringen met beleggingscomponent.

De duurzaamheidsfactoren zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, de eerbiediging van de mensenrechten, de bestrijding van corruptie en van omkoping.

Dit is een dynamisch document dat zal aangepast worden naarmate het wettelijk kader verder wordt verfijnd.

Indien u vragen heeft, kan u terecht in ons kantoor of kan u ons bereiken op het volgende e-mailadres: info@winsurances.be


Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor per brief gericht aan onze klachtendienst, Vijfseweg 87 te 8790 Waregem, per mail info@winsurances.be of per telefoon 056/60.79.09

Op uw verzoek bezorgen we u meer uitleg over onze klachtafhandelingsprocedure.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen, te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35. Tel. : 02/547 58 71 – Fax : 02/547 59 75 – www.ombudsman-insurance.be/nl

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, en is terug te vinden op www.fsma.be.